PRESIDENT

Dr. Rakesh Mahajan
 
SECRETARY

Dr. Namrata Sharma
 
TREASURER

Dr. Jatinder Singh Bhalla