• Dr. Sudarshan Kumar Khokhar

  President
 • Dr. Rakesh Mahajan

  Vice President
 • Dr.
  Subhash Dadeya

  Secretary
 
 • Dr. Manav Deep Singh

  Joint Secretary
 • Dr. Arun Baweja

  Treasurer
 • Dr. Bhavna
  Chawla

  Editor
 • Dr. Jatinder
  Singh Bhalla

  Library Officer
 
 
 • Dr. Radhika Tandon

 • Dr. Hardeep Singh

 • Dr. Alkesh Chaudhary

 • Dr. Naginder Vashisht

 
 
 • Dr. Ashu Agarwal

 • Dr. Rohit Saxena

 
 
 • Dr. Vinod Kumar

 • Dr. Sandhya Makhija

 • Dr. Pawan Goyal

 • Dr. M.C. Aggarwal

 
 
 • Dr. Kamlesh

 • Dr. M. Vanathi

 • Dr. Vipul Nayar