Dr. S.N. Mitter (1959)
Dr. H.S. Trehan(1960)
Dr. Tej Pal Saini (1961)
Dr. L.P. Agarwal (1962)
Dr. D.C. Bhutani (1963)
Dr. R.C. Aggarwal (1964)
Dr. S.N. Kaul (1965)
Dr. S.N. Kaul (1966)
Dr. H.S. Trehan (1967)
Dr. Hari Mohan(1968)
Dr. R.S. Garkal (1969)
Dr. J.C. Bhutani (1970)
Dr. S.R.K. Malik (1971)
Dr. Tejpal Saini (1972)
Dr. Satish Sabharwal (1973)
Dr. N.C. Singhal (1974)
Dr. Madan Mohan (1975)
Dr. Pratap Narain (1976)
Dr. (Brig.) R.C. Sharma (1977)
Dr. B.N. Khanna (1978)
Dr. R.N. Sabharwal (1979)
Dr. N.L. Bajaj (1980)
Dr. Mathew M. Krishna (1981)
Dr. Prem Prakash (1982)
Dr. D.K. Sen (1983)
Dr. P.K. Khosla( 1984)
Dr. K. Lall (1985)
Dr. A.K. Gupta (1986)
Dr. A.C. Chadha (1987)
Dr. M.S. Boparai (1988)
Dr. N.N. Sood(1989)
Dr. P.K. Jain (1990)
Dr. L.D. Sota (1991)
Dr. L.D. Sota (1992)
Dr. S.K. Angra (1993)
Dr. D.K. Mehta (1994)
Dr. Y. Dayal (1995)
Dr. K.P.S. Malik (1996)
Dr. R.B. Jain (1997)
Dr. G.Mukherjee (1998)
Dr. R.V. Azad (1999)
Dr. B. Pattnaik (2000)
Dr. Satinder Sabharwal (2001)
Dr. A.K. Grover (2002)
Dr. J.C. Das (2003)
Dr. Gurbax Singh (2004)
Dr. Noshir M. Shroff (2005)
Dr. Mahipal S. Sachdev (2006)
Dr. Lalit Verma (2007)
Dr. S. Bharti (2008)
Dr. Sharad Lakhotia (2009)
Dr. P.V. Chadha (2010)
Dr. B.P. Guliani (2011)
Dr. Harbansh Lal (2012)
Dr. Jeewan S. Titiyal (2013)
Dr. Rajendra Khanna (2014)
Dr. Cyrus Shroff (2015)
Dr. Rishi Mohan (2016)