Dr. Hari Mohan (1959-61)
Dr. R.S. Garkal (1961-63)
Dr. S.R.K. Malik (1963-65)
Dr. Madan Mohan (1965-67)
Dr. J.C. Bhutani (1967-69)
Dr. S.C. Sabharwal (1969-71)
Dr. A.C. Chadha (1971-73)
Dr. Pratap Narain (1973)
Dr. S.K. Angra (1974-76)
Dr. G. Mukherjee (1976-78)
Dr. H.K. Tewari (1978)
Dr. R. Kalsi (1979-81)
Dr. D.K. Mehta (1981-83)
Dr. P.C. Bhatia (1983-85)
Dr. K.P.S. Malik (1985-87)
Dr. Arun Sangal (1987-89)
Dr. R.V. Azad (1989-91)
Dr. B. Ghosh (1991-93)
Dr. Mahipal Sachdev (1993-95)
Dr. Atul Kumar (1995-97)
Dr. Lalit Verma (1997-99)
Dr. Dinesh Talwar (1999-2001)
Dr. Harsh Kumar (2001-03)
Dr. Jeewan S. Titiyal (2003-05)
Dr. Harbansh Lal (2005-07)
Dr. Namrata Sharma (2007-09)
Dr. Amit Khosla (2009-11)
Dr. Rohit Saxena (2011-13)
Dr. Rajesh Sinha (2013-15)
Dr. M. Vanathi (2015-2017)
Dr. Subhash Dadeya (2017-2019)